Σας ενημερώνουμε ότι η διεξαγωγή των εκλογών που έχει οριστεί για τις 21/02/2020, για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου αναβάλλεται, καθότι δεν κατατέθηκαν επαρκείς υποψηφιότητες για την ανάδειξη των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου εντός της ημερομηνίας  και της παράτασης που ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως ορίζει το ΦΕΚ οργάνωσης και λειτουργίας του συλλόγου, με αποτέλεσμα την μη ολοκλήρωση του ψηφοδελτίου.

Κατά την ως άνω ημερομηνία θα διεξαχθεί μόνον η ετήσια Γενική Συνέλευση, με επιπλέον αρμοδιότητα τον ορισμό νέας ημερομηνίας για τη διεξαγωγή των εκλογών.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Επισκεπτών/τριών Υγείας αιτήθηκε, με το από 30.01.2020 έγγραφό του, και επέτυχε την άμεση συνάντηση με την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας (Τμήμα Β΄ Διεύθυνσης Νοσηλευτικής,) για την επίλυση του κρίσιμου αυτού ζητήματος, θεωρώντας ότι τίθεται ζήτημα εκπροσώπησης και νόμιμης συγκρότησης του Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ.

Κατόπιν και της προφορικής ενημέρωσης της αρμόδιας Υπηρεσίας από την Πρόεδρο του Συλλόγου, η Προϊσταμένη του Τμήματος Β΄ επεσήμανε τα εξής:

 

«Ο Π.Σ.Ε.Υ. συστάθηκε και λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ήτοι διαθέτει νομική και οικονομική αυτοτέλεια. Τα συλλογικά όργανα διοίκησης του Π.Σ.Ε.Υ.  εκλέγονται ανά τριετία από τη Γενική Συνέλευση των μελών του. Συνεπώς, αρμόδιο όργανο για την εξεύρεση της πλέον πρόσφορης λύσης στο επίμαχο ζήτημα, λύση που θα επιτρέψει την απρόσκοπτη λειτουργία του Συλλόγου, προς διασφάλιση των συμφερόντων όλων των μελών του, είναι η Γενική Συνέλευση, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5 «Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου του Π.Σ.Ε.Υ.» της αριθμ. Γ4α/ΓΠ/100714/2014 απόφασης του Υπουργού Υγείας περί οργάνωσης και λειτουργίας του Π.Σ.Ε.Υ. (ΦΕΚ 3477 Β).

Τέλος, υπενθυμίζεται η διάταξη της παραγράφου 9 του ως άνω μνημονευόμενου άρθρου, με την οποία ορίζονται τα εξής: «Μέχρι την εκλογή του νέου Δ.Σ. και την ανάληψη των καθηκόντων του, το παλαιό Δ.Σ. εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις επείγουσες υποθέσεις του Π.Σ.Ε.Υ. και επιμελείται της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών».».

 

Δεδομένων των ανωτέρω έως την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. ο χειρισμός των επειγουσών υποθέσεων του Π.Σ.Ε.Υ., θα εξακολουθήσει να διεξάγεται από το παλαιό Δ.Σ.

 

 

Με εκτίμηση,

 

το Δ.Σ. του ΠΣΕΥ-Ν.Π.Δ.Δ.