Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας

B’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ» της Ιατρικής Σχολής & του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Το διετές διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) πρόκειται να δεχθεί φοιτητές/τριες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 για μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας. Το πρόγραμμα μαθημάτων αρχίζει τον Οκτώβριο του 2020 με υποχρεωτικές απογευματινές παρακολουθήσειςτριών ημερών ανά εβδομάδα. Ανάλογα με τις οδηγίες που θα δοθούν για την προφύλαξη από την τρέχουσα πανδημία COVID19 μπορεί να απαιτηθεί κάποια μαθήματα να πραγματοποιηθούν μέσω σύγχρονης εξ’ αποστάσεως τηλε-εκπαίδευσης.

Στο Π.Μ.Σ. «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής, Ψυχολογίας, Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Οδοντιατρικής, Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Σπουδών, Κοινωνιολογίας, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Νοσηλευτικής, Διατροφής, Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Εργασίας, Μαιευτικής και συναφών Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 900 ευρώ ανά εξάμηνο. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας» ολοκληρώνεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
• Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ (σε ειδικό έντυπο που θα βρείτε ΕΔΩ )
• Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων (και πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ για τους/τις πτυχιούχους ιδρυμάτων του εξωτερικού)
• Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακού (ή και μεταπτυχιακού, αν υπάρχει)
• Βιογραφικό Σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία και η επιστημονική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας, καθώς και όποια άλλη επαγγελματική ή εθελοντική δραστηριότητα εκτιμά ο/η ίδιος/α ότι σχετίζεται με το αντικείμενο του ΠΜΣ. Το βιογραφικό σημείωμα πρέπει να συνοδεύουν τα σχετικά (τα πιο σημαντικά) αποδεικτικά επαγγελματικής, ερευνητικής ή εθελοντικής δραστηριότητας που έχουν δηλωθεί
• Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 ή καλή Β2) σύμφωνα με το άρθρο 1 π.δ 146/2007. H γνώση της αγγλικής γλώσσας θα αξιολογηθεί και μέσω της δοκιμασίας απόδοσης περίληψης επιστημονικής δημοσίευσης από τα αγγλικά στα ελληνικά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής. Επιπροσθέτως, οι αλλοδαποί /ες υποψήφιοι /ες οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα, όπως αυτό αποδεικνύεται με την υποβολή πτυχίου ή ανάλογου τίτλου σπουδών από ίδρυμα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας ή μέσω της επιτυχούς παρακολούθησης μαθημάτων δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους
• Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές μπορούν να αποσταλούν και απευθείας στο email του ΠΜΣ από τον καθηγητή ή/και προϊστάμενο που τις συμπληρώνει. Αν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη φόρμα (RECOMMENDATION FORM) του ΠΜΣ, η οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί/υπογραφεί και να σταλεί σκαναρισμένη από τον αποστολέα καθηγητή ή/και προϊστάμενο στην ηλεκτρινική διεύθυνση του ΠΜΣ.
• Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν)
• Ηλεκτρονικό αντίγραφο διπλωματικής εργασίας του Α΄ ή Β’ κύκλου σπουδών (εάν υπάρχει)
• Φωτοαντίγραφο ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σελίδας του διαβατηρίου που αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου του. Όσοι/ες φοιτητές/τριες προβλέπεται να ολοκληρώσουν το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τους τον Σεπτέμβριο/Οκτώβριο 2020 υποχρεούνται να υποβάλουν, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι αναμένεται η επιτυχής ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός/ή στο Π.Μ.Σ. θα πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών και το επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ, τα οποία αξιολογούν τους υποψηφίους με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: – Βαθμό πτυχίου – Προφορική συνέντευξη – Συστατικές επιστολές – Επίδοση σε δοκιμασία απόδοσης περίληψης επιστημονικής δημοσίευσης από τα αγγλικά στα ελληνικά – Επίδοση σε διπλωματική εργασία (εφόσον υπάρχει) – Ερευνητική & επαγγελματική δραστηριότητα (εφόσον υπάρχει)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.
Η διαδικασία της αξιολόγησης και της επιλογής των φοιτητών/τριών περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:
Α) Αξιολόγηση φακέλου υποψηφίου από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ
Β) Συνέντευξη υποψηφίου από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις συμμετοχής και τα δικαιολογητικά κατατίθενται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. έως τις 07/09/ 2020 στη διεύθυνση e-mail: chsr@med.uoa.gr
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να συμβουλευτείτε την παρούσα ιστοσελίδα του ΠΜΣ και να μας αποστείλετε
e-mail στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Facebook
Twitter
LinkedIn