ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ Πα.ΣΟ.Νο.Π ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΦΥ
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας (ΠΣΕΥ) ενημερώνει πως η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού (Πα.ΣΟ.Νο. Π) κατέθεσε υπόμνημα στο Υπουργείο Υγείας θεωρώντας άτοπη τη διαφοροποίηση του ρόλου του Επισκέπτη Υγείας από το ρόλο του Νοσηλευτή στην ΠΦΥ. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι: «..στις παραγράφους 3.γ & 3.δ του άρθρου 11 ο συντάκτης διαχωρίσει αρμοδιότητες ανάμεσα σε Νοσηλευτές και Επισκέπτες, τη στιγμή που αυτές αλληλο-επικαλύπτονται καθότι ταυτόσημες! ! Απορίας άξιο είναι δε, με ποιο ακριβώς κριτήριο ο συντάκτης του σχεδίου νόμου επιλέγει τους Επισκέπτες Υγείας ως μόνους αρμόδιους για συμμετοχή στη χάραξη πολιτικών Υγείας, αποκλείοντας τους Νοσηλευτές από παρόμοια δυνατότητα! ..»
Απορίας άξιο κρίνει ο ΠΣΕΥ τις θέσεις της Πα.ΣΟ.Νο.Π. η οποία δεν αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα των κλάδων της!!! Βάση της ισχύουσας νομοθεσίας, τα καθήκοντα του Νοσηλευτή περιγράφονται στο άρθρο 1 του Π.Δ. 351 ενώ των Επισκεπτών Υγείας περιγράφονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 351 (ΦΕΚ 159, τεύχος Α΄, 1989). Επίσης με το σχέδιο ΑΘΗΝΑ (ΦΕΚ 133/05-06-2013 τ. Α), το τμήμα Επισκεπτών Υγείας ανήκει στο τμήμα της Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας.
Κύριο έργο, όπως προκύπτει από την σχετική νομοθεσία, του Επισκέπτη Υγείας είναι η πρόληψη, η Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας των πολιτών και ως εκ τούτου, η χάραξη πολιτικών υγείας ενώ κύριο έργο του Νοσηλευτή είναι η θεραπεία και αποκατάσταση των ασθενών και η πρόληψη των επιπλοκών, χωρίς ενεργό ρόλο στην Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας όλων των πολιτών.
Ο ΠΣΕΥ, θεωρεί ότι η δημιουργία αρνητικού κλίματος από την Πα.ΣΟ.Νο.Π. στην κατάθεση ενός τόσο σημαντικού νομοσχεδίου που προάγει την Δημόσια Υγεία και θέτει τις βάσεις για μια ουσιαστική ΠΦΥ στη χώρα, όχι μόνο δεν συμβάλλει αλλά αποπροσανατολίζει τις προσπάθειες αυτές και φυσικά ελπίζει, να αρθούν από την Πα.ΣΟ.Νο.Π οι απόψεις για αβλεψία του νομοθέτη.
Το ΔΣ