ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΣΕΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Μια πρώτη εικόνα που σχηματίζεται από το επικείμενο σχέδιο είναι ότι διατηρείται ο ιατροκεντρικός χαρακτήρας του δημόσιου συστήματος υγείας, με την αυξημένη εξουσία που προσδίδεται στην ιατρική υπηρεσία, αλλά και οι ανισότητες-αδικίες σε βάρος άλλων κατηγοριών προσωπικού, είτε λόγω της συρρίκνωσης των οργανικών θέσεων, είτε λόγω διαιώνισης παθογενειών που άπτονται της διοίκησης και αξιοποίησης του Επιστημονικού Δυναμικού.
Όσον αφορά στους Επισκέπτες-τριες Υγείας (Ε.Ε.Υ), αποτελεί κατάφορη απαξίωση της επιστημονικής μας υπόστασης η έλλειψη στοιχειώδους αναφοράς στον κλάδο μας. Στο παρόν σχέδιο δεν γίνεται καμιά περιγραφή του ρόλου και της θέσης των Ε.Ε.Υ. γεγονός που υποβαθμίζει το επιστημονικό τους έργο και παράλληλα τη βαθμολογική τους εξέλιξη εντός του εργασιακού τους πεδίου.
Ως εκπρόσωποι του ΠΣΕΥ, επιφορτισμένοι με την προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών μας, επισημάνουμε τα εξής:
Σύμφωνα με το ΠΔ 351/1989, περί των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Ε.Ε.Υ., θεμελιώδες αντικείμενο και καθήκον του Ε.Ε.Υ. είναι η πρόληψη, η αγωγή, η προαγωγή και αποκατάσταση της υγείας, στο σπίτι, στο σχολείο, στην εργασία, στην κοινότητα, στα Κέντρα Υγείας, στις δομές ΠΦΥ. Η εκπαίδευση του Ε.ΕΥ. είναι πολυδιάστατη και το αντικείμενο της εργασίας του ευρύ.
Στα Νοσοκομεία οι Ε.Ε.Υ. δύνανται να απασχολούνται αλλά και να εξελίσσονται ιεραρχικά σε όλες τις βαθμίδες ιεραρχίας σε αντίστοιχες θέσεις Τομέων, Τμημάτων, Γραφείων που σχετίζονται με την πρόληψη και προαγωγή της Υγείας, όπως οι Τομείς Δημόσιας Υγείας, τα Τ.Ε.Ι (ιατρεία διακοπής καπνίσματος, διαβητολογικά, υπέρτασης, ταξιδιωτικής υγιεινής, αλλεργιολογικά, αντιφυματικά, κ.α.), τα ιατρεία εργασίας, τα γραφεία ελέγχου ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, κ.α. Ασκούν έργο αγωγής υγείας, συμβουλευτικής υγείας και εν γένει προαγωγής της υγείας, αποτελώντας τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο νοσοκομείο και την κοινότητα.
Παρόλα αυτά, η μέχρι σήμερα επαγγελματική δραστηριοποίηση του Ε.Ε.Υ. εντός των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών των Νοσοκομείων, έχει συνδιαμορφώσει μια κατάσταση διαρκούς απαξίωσης του κλάδου μας. Η τοποθέτηση συναδέλφων μας σε αλλότρια καθήκοντα (πχ ΤΕΠ) τείνει να γίνει ο κανόνας, δημιουργώντας θέματα εργασιακής ανασφάλειας, ενώ ταυτόχρονα κρατούν το σημαντικότατο ρόλο του Ε.Ε.Υ στο περιθώριο, την ίδια στιγμή που οι ίδιοι άνθρωποι μας θεωρούν μη παραγωγικούς. Παράλληλα, γίνονται συντονισμένες προσπάθειες υφαρπαγής των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων.
Επιπροσθέτως, όταν γίνονται αξιολογήσεις, οι περισσότεροι προϊστάμενοι, που αξιολογούν το έργο του Ε.Ε.Υ. είναι νοσηλευτές, που συχνά δεν επιθυμούν να κατανοήσουν την διαφορετικότητα του επαγγέλματός μας από εκείνο του νοσηλευτή και δεν τους αφήνουν περιθώρια ιεραρχικής εξέλιξης.
Τη διαδικασία αυτή επιχειρούν να « νομιμοποιήσουν» τα οργανογράμματα των νοσοκομείων που δεν προβλέπουν καν την ύπαρξη τμήματος Επισκεπτών Υγείας, στο οποίο μπορεί να προΐσταται ο Ε.Υ. Στο ίδιο άνισο πλαίσιο κινείται και η επίμαχη πρόταση τροποποίησης των οργανισμών.
Προς την κατεύθυνση της υπηρέτησης του Δημόσιου και Κοινωνικού αγαθού της υγείας αλλά και της αποκατάστασης των ανισοτήτων, ο ΠΣΕΥ προτείνει τα εξής:
1. Την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3370/2005 για τη δημιουργία Τομέων Δημόσιας Υγείας σε όλα τα νοσοκομεία άνω των 100 κλινών και επανασύσταση όσων καταργήθηκαν με Κ.Υ.Α το 2012. Οι τομείς αυτοί θα περιλαμβάνουν όλα τα διατομεακά και μη τμήματα, καθώς και τα αυτοτελή γραφεία που ασχολούνται με την πρόληψη, την εκπαίδευση, την κοινοτική και κοινωνική επανένταξη, όπως τα γραφεία Επιδημιολογίας και Στατιστικής, Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Εργασίας, Επισκεπτών Υγείας και Αγωγής Υγείας, Διατροφής, Εποπτών Υγείας, Καταγραφής Νεοπλασιών, Ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, Αποκατάστασης, Ιατρείο πρόληψης σε θέματα κατά των Εξαρτήσεων, Εμβολιασμών και Ταξιδιωτικής Υγιεινής, Ιατρικής της Εργασίας, Εμβολιασμού και Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων, καθώς και τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία των κλινικών (Προληπτικό Ιατρείο Μαστού, Εργαστήριο Προληπτικής Οδοντιατρικής, Παιδοακουολογικό Κέντρο, Αντιφυματικά Ιατρεία κλπ, ανάλογα με την εξειδίκευση του κάθε νοσοκομείου), στα οποία θα προΐστανται Επισκέπτες-τριες Υγείας.
2. Στα Νοσοκομεία άνω των 100 κλινών καθώς και στα Κέντρα Υγείας, προτείνουμε τη σύσταση αυτοτελών τμημάτων Επισκεπτών-τριών Υγείας, στα οποία ομοίως θα προΐστανται Επισκέπτες /τριες Υγείας. Τα τμήματα αυτά δύνανται να εντάσσονται αυτοτελώς στην Υπηρεσία Επιστημόνων, Τεχνολόγων και Επαγγελματιών Κλάδων Υγείας, διατηρώντας αυτούσια όλα τα δικαιώματα που πηγάζουν από τη μισθολογική μας κατάταξη (Ανθυγιεινό Επίδομα), το οποίο λόγω της φύσης του επαγγέλματός μας δεν θα πρέπει να καταβάλλεται μόνο σε Ε.Ε.Υ. που απασχολούνται σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, αλλά να επεκταθεί η καταβολή του και σε άλλες υπηρεσίες (πχ ΠΕΔΥ, μελλοντικά ΤΟΜΥ κλπ).
3. Ένταξη των Επισκεπτών-τριων Υγείας στη διεπιστημονική ομάδα ΚΑΦΚΑ και ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, τα οποία προβλέπεται να ενταχθούν στο ΕΣΥ.
4. Διατήρηση της ισχύουσας ποσόστωσης του προσωπικού ανά κλάδο και υπηρεσία, ώστε να μην κινδυνεύσει με κατάργηση καμία από τις ισχύουσες οργανικές θέσεις.
Οι Επισκέπτες-τριες Υγείας αποτελούν ζωντανό κύτταρο του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Η ορθή αξιοποίησή τους θα συμβάλλει στο μέγιστο βαθμό στην προσπάθεια αναβάθμισης του Συστήματος Υγείας, για την οποία όλοι αγωνιζόμαστε και επιθυμούμε.
Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως ληφθούν υπόψη και συνεκτιμηθούν τα αιτήματά μας κατά τη διαδικασία διαβούλευσης και κατάθεσης προτάσεων σχετικά με την παρούσα τροποποίηση.
Για τον ΠΣΕΥ
Η Επιτροπή Νοσοκομειακών Θεμάτων
ΠΛΕΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΚΡΟΖΟΥ ΑΝΝΑ
ΤΣΟΥΓΕΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ