ΠΜΣ ΠΑΔΑ: Ηγεσία,Καινοτομία & Πολιτικές Αξίας στην Υγεία

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,

οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών(ΠΜΣ) με τίτλο:

«Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία»
(M.Sc. in Leadership Innovation, and Value Based Health Policies)

με Ειδίκευση:
1. Λήψη αποφάσεων και σχεδιασμός πολιτικών υγείας
(Decision making and health policy planning) ή
2. Έρευνα και αξιολόγηση καινοτομίας και πολιτικών υγείας
(Research and evaluation of innovation and policy in health care).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, έχει ως αντικείμενο τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση πάνω στα ζητήματα της Ηγεσίας, της Καινοτομίας και των Πολιτικών Αξίας στην Υγεία, άξονες στους οποίους δίνεται έμφαση διεθνώς.
Η διεπιστημονική εκπαίδευση, η οποία θα παρέχεται από το ΠΜΣ, θα καλύπτει ένα ευρύ πεδίο γνωστικών αντικειμένων, στοχεύοντας στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχεδιασμού αναπτυξιακών στρατηγικών, οικονομικής ανάλυσης και χάραξης πολιτικών υγείας και δημόσιας υγείας, αλλά και στην καλλιέργεια ηγετικών δεξιοτήτων ικανών να προωθούν θετικές στάσεις απέναντι στα σύγχρονα προβλήματα των οργανισμών, ειδικά σε σχέση με την προώθηση της καινοτομίας και των πολιτικών αξίας στην υγεία και τις υπηρεσίες υγείας.
Το συγκεκριμένο ΠΜΣ απευθύνεται κυρίως σε όσους είναι ή στοχεύουν να γίνουν ανώτερα στελέχη δημόσιων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και ερευνητικών κέντρων και επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο εν λόγω πεδίο, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας και δημόσιας υγείας.
Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, ειδικότερα, δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα διδασκαλίας και ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο αφιερωμένο στην εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ), τα οποία οδηγούν συνολικά στην απόκτηση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Το πρόγραμμα είναι δομημένο με τρόπο που επιτρέπει τη μερική φοίτηση. Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ είναι έξι (6) εξάμηνα.
Στο ΠΜΣ Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των πρώην ΤΕΙ, σχετικών με επιστήμες Διοίκησης και Οικονομίας, Υγείας, Βιολογικές και Θετικές επιστήμες, επιστήμες της Γης και του Περιβάλλοντος, Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές και Πολιτικές επιστήμες, της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται στους σαράντα (40).

Η κατανομή του αριθμού των εισακτέων ανά ειδίκευση, καθορίζεται μετά από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη την επιλογή ειδίκευσης από τους υποψηφίους κατά την αίτησή του.

ΣΕΛΙΔΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το άρθρο στα κοινωνικά δίκτυα

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Πρόσφατα άρθρα