Νομοθεσία

Χορήγηση ειδικών αδειών και μειωμένου ωραρίου

Διευκρινίσεις για τη διενέργεια αμοιβαίας μετάταξης στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και λοιπές διευκρινίσεις στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ΕΣΚ

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για πρόσληψη και κάλυψη μισθοδοσίας επικουρικού προσωπικού

ΦΕΚ για τη δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο μετακίνηση α) των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), και β) των πολυτέκνων και των μελών των οικογενειών τους, για τα έτη 2020 και 2021

Εγκύκλιος του Υπ. ΕΣ με θέμα: «Τροποποίηση διατάξεων ΜΕΡΟΥΣ Β΄ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, Ν. 4369/2016, και συμπλήρωση διατάξεων με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Νόμου 4735/2020 (Α’ 197)

Ν 4735/2020 :Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει- ας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημό- σιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθ- μη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδι- οίκησης και άλλες διατάξεις.

Εγκύκλιος ΥΠ.Υγείας : Διασύνδεση των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) με τα Κέντρα Υγείας αναφοράς τους.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.ΕΣ 13/10/20 : Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Μεταφέρεται στα Νοσοκομεία το προσωπικό της ΑΕΜΥ ΑΕ

Παράταση συμβάσεων στο προσωπικό του ”Βοήθεια στο σπίτι”