Τό ακαδημαϊκό πρόγραμμα προσανατολίζεται στις ανάγκες του παγκόσμιου χώρου εργασίας στη δημόσια υγεία και τη τρίτη ηλικία.
Το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έχοντας την μεγαλύτερη Πανεπιστημιακή εκπαιδευτική εμπειρία στη Δημόσια Υγεία προσφέρει υψηλών προδιαγραφών σύγχρονη μεταπτυχιακή εκπαίδευση φοιτητών στην
« Προαγωγή Υγείας στην τρίτη ηλικία »
▪️ Εάν αναγνωρίζεις τη γήρανση του πληθυσμού ως σημαντικό παγκόσμιο πρόβλημα Δημόσιας Υγείας
▪️ Εάν πιστεύεις ότι η πανδημία ανατρέπει την ζωή και τη φροντίδα των ηλικιωμένων
▪️Εάν θεωρείς αναγκαία μια πολιτιστική μετατόπιση στον τρόπο που βλέπουμε την τρίτη ηλικία
▪️Εάν σε ενδιαφέρουν οι ισχυροί δεσμοί του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας με την αγορά εργασίας
Αντικείμενο -Σκοπός 

Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο « Προαγωγή υγείας στην τρίτη ηλικία » παρέχει εξειδικευμένη γνώση αναφορικά με την προαγωγή της υγείας, της ευεξίας, της αυτονομίας και της προστασίας της αξιοπρέπειας σε άτομα τρίτης ηλικία καθώς και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων για τον σκοπό αυτό.  Σκοπός του ΠΜΣ είναι η υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση με στόχο την παροχή γνώσεων στους φοιτητές για τις σύγχρονες εξελίξεις και τη διεπιστημονική προσέγγιση της προαγωγής υγείας των ηλικιωμένων καθώς και την ανάπτυξη διατομεακών πολιτικών και δράσεων. 

Δεξιότητες

Οι πτυχιούχοι του ΠΜΣ θα εκπαιδευθούν στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή δράσεων που θα βοηθούν τα άτομα της τρίτης ηλικίας να παραμείνουν δραστήρια και ενεργοί πολίτες, να ζήσουν με αυτονομία και αξιοπρέπεια και να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη πρόσβαση τους στην ενημέρωση για την προαγωγή και προστασία της υγείας τους.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού ο φοιτητής θα είναι σε θέση να σχεδιάσει και να αναπτύξει πολιτικές οι οποίες θα συμβάλουν:

-Στην υποστήριξη των ηλικιωμένων ατόμων  ώστε να παραμείνουν αυτόνομα και δραστήρια.

-Στην προαγωγή υγείας και πρόληψης νόσων στη  τρίτη ηλικία.

-Στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων.

Επαγγελματικά προσόντα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού ο φοιτητής θα είναι σε θέση να σχεδιάσει και να αναπτύξει πολιτικές οι οποίες θα συμβάλουν:
-Παροχή ακαδημαϊκών γνώσεων στον τομέα της προαγωγής υγείας στην τρίτη ηλικία και περαιτέρω ανάπτυξη του γνωστικού κεφαλαίου  των φοιτητών.
-Διεξαγωγή ερευνητικών μελετών στο γνωστικό αντικείμενο και προώθηση εισαγωγής καινοτόμων επιδημιολογικών ερευνητικών προγραμμάτων.
-Ανάδειξη  της νοσηρότητας και της πολυπλοκότητας της υγειονομικής περίθαλψης στην τρίτη ηλικία.

-Ανάδειξη  εφαρμοσμένων  προγραμμάτων Προαγωγής Υγείας στην τρίτη ηλικία.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ