Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Δημόσια Υγεία – Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας- Υπηρεσίες Υγείας», διάρκειας 3 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο
οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε μία
από τις προσφερόμενες κατευθύνσεις:
(α)  Δημόσια Υγεία και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ)
(β)  Υπηρεσίες Υγείας

Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα απαιτείται καταβολή διδάκτρων ύψους
2.000€, για το σύνολο του Προγράμματος.

Το Πρόγραμμα καλεί τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστημίων
& ΤΕΙ) να υποβάλλουν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, μέχρι
και την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019. Η υποβολή της αίτησης και των
δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας
https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να
δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτηση τους, να
επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν
οριστικά.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις
εισαγωγής, καθώς και τα σχετικά έντυπα υποβολής θα βρείτε στην
ιστοσελίδα του προγράμματος http://mph.med.uoc.gr, Γραμματεία ΠΜΣ
ΔΥΠΦΥΥΥ: τηλ. 2810-394615, 4614, e-mail: mph@med.uoc.gr .

Ο Διευθυντής Σπουδών,

Χρήστος Λιονής,
Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Προκήρυξη Εισαγωγής πτυχιούχων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ - ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» της Ιατρικής Σχολής για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.pdf (33 downloads)