Ημερομηνίες ολοκλήρωσης εκκρεμοτήτων σύνταξης ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας

Δεδομένου ότι η προθεσμία ένταξης των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 16 του ν.4440/2016 στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα (ήτοι 1-1-2020) έχει παρέλθει και ενόψει της έναρξης του προγραμματισμένου για τον ερχόμενο Οκτώβριο κύκλου κινητικότητας, – διαδικασία για την οποία αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φορέων υποδοχής η ανάρτηση των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας- υπενθυμίζονται τα κάτωθι:
Τα ειδικά περιγράμματα θέσεων εργασίας αποτυπώνουν τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των υπαλλήλων και η κάθε θέση αντιστοιχίζεται με τα τυπικά και άλλα προσόντα που απαιτούνται στην πράξη. Την παρακολούθηση και τον  συντονισμό της εφαρμογής των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, καθώς και την υποστήριξη των φορέων κατά την ανωτέρω διαδικασία, έχει αναλάβει το Υπουργείο Εσωτερικών.

Αναλυτικές οδηγίες σύνταξης των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας έχουν δοθεί σε σειρά εγκυκλίων, με πιο πρόσφατη την ανωτέρω σχετική εγκύκλιό μας (ΔΙΔΔΑ/οικ.36239/22-10-2019, ΑΔΑ: 6ΔΒΩ465ΧΘΨ-ΜΧ9). Περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς και το σύνολο των σχετικών εγκυκλίων που έχει εκδώσει για το θέμα αυτό η υπηρεσία μας μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο:
http://apografi.gov.gr/perigrammata.html.
Υπογραμμίζεται ότι είναι ιδιαιτέρως σημαντικό όλοι οι φορείς να πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί, δηλαδή να έχουν κατ’ ελάχιστο αναρτήσει το σύνολο των θέσεών τους στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα, είτε αυτές είναι καλυμμένες, είτε κενές, και να έχουν συντάξει τα αντίστοιχα περιγράμματα.
Παράλληλα, είναι εξίσου σημαντικό να συνδεθούν τα περιγράμματα θέσεων εργασίας με τους υπαλλήλους που καλύπτουν τις συγκεκριμένες θέσεις εντός του οργανογράμματος του φορέα.
Σημειώνεται ότι από έλεγχο που διενήργησε το Υπουργείο Εσωτερικών παρατηρήθηκε ότι ενώ έχει ενταχθεί σημαντικός αριθμός φορέων στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα, εμφανίζονται αρκετές περιπτώσεις που παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση μεταξύ των αναρτημένων θέσεων και των αντίστοιχων περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, κάτι που δυσχεραίνει την εφαρμογή τόσο του ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων, όσο και του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

Επισημαίνεται ότι οι σχετικές διαδικασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό και πάντως όχι πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2020.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Facebook
Twitter
LinkedIn