Eπερώτηση Α.Ξανθού στη Βουλή για τον αποκλεισμό των αποφοίτων του ΠΑΔΑ απο τις προκηρύξεις

Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσε σήμερα ο Τομεάρχης Υγείας Ανδρέας Ξανθός και 33 Βουλευτές της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με αντικείμενο τον αποκλεισμό νέων επιστημόνων από προκηρύξεις του Υπ. Υγείας.
Σε  περίοδο πρωτοφανούς κρίσης Δημόσιας Υγείας, οι νέοι επιστήμονες οι οποίοι απέκτησαν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στην Δημόσια και Κοινοτική Υγεία από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αποκλείονται από τη συμμετοχή του σε προκήρυξη για τις Τ.Ο.Μ.Υ. επιτείνοντας το φαινόμενο του brain drain το οποίο πλήττει τη νέα γενιά.
Αναλυτικά η ερώτηση:

                        Αθήνα, 29 Μαρτίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: “Αποκλεισμός νέων επιστημόνων από προκηρύξεις του Υπουργείου Υγείας”

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Π.Α.Δ.Α.) ιδρύθηκε με το ν. 4521/20118, οπότε  το Υπουργείο Παιδείας ικανοποίησε πάγιο αίτημα για την μετεξέλιξη του ΤΕΙ Αθήνας σε πανεπιστημιακό ίδρυμα, εφόσον πληρούνταν πλέον οι προϋποθέσεις.  Στο Π.Α.Δ.Α. ιδρύθηκε το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας το οποίο υπάγεται στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αρ. 57-61 του ν.4610/2019). Το συγκεκριμένο Τμήμα διαθέτει δύο κατευθύνσεις σπουδών, οι οποίες λειτουργούν μετά τα τρία πρώτα κοινά ακαδημαϊκά εξάμηνα: α) της Δημόσιας Υγείας και β) της Κοινοτικής Υγείας. Η δεύτερη κατεύθυνση, δηλαδή της Κοινοτικής Υγείας, οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Στην πρότερη μορφή του Ιδρύματος, ως ΤΕΙ Αθήνας, το ανωτέρω Τμήμα έχοντας εφαρμόσει το Σχέδιο Αθηνά (ΦΕΚ 133/05-06-2013 τ.Α), λειτουργούσε επίσης Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, ως προϊόν συγχώνευσης 2 επιμέρους Τμημάτων, του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής και του Τμήματος Επισκεπτών Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του ΤΕΙ-Αθήνας. Το Τμήμα είχε επίσης 2 εισαγωγικές κατευθύνσεις: α) της Δημόσιας Υγείας που η παρακολούθηση του πλήρους προγράμματος σπουδών αποδίδει τον τίτλο του πτυχιούχου ΤΕ Υγιεινολόγου (επαγγελματικά δικαιώματα Π.Δ. 83/1989, αρ. 4, ΦΕΚ: 37/Α’7-02-1989) και β) της Κοινοτικής Υγείας που η παρακολούθηση του πλήρους προγράμματος σπουδών αποδίδει τον τίτλο του πτυχιούχου ΤΕ Επισκέπτη Υγείας (επαγγελματικά δικαιώματα Π.Δ. 351/89, αρ. 3, ΦΕΚ: 159/14-6-1989).

Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι πολλοί απόφοιτοι του Τμήματος Επισκεπτών Υγείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, στο πλαίσιο της αναβάθμισης του πτυχίου τους με την αντιστοίχιση μαθημάτων παλαιού και νέου προγράμματος σπουδών, με βάση τις διατάξεις του αρ. 5, παρ.3 του ν. 4521/2018, κατέχουν πλέον ειδικότητα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) αντί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Επομένως, επί του παρόντος υφίστανται πτυχιούχοι ΤΕ Επισκεπτών Υγείας αλλά και ΠΕ Κοινοτικής Υγείας.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.) έχει προβεί έγκαιρα σε επανειλημμένα διαβήματα προς την αρμόδια Γενική Δ/νση Υπηρεσιών Υγείας (Αρ. Πρωτ.: 4275/18-11-2020, Αρ.Πρωτ.: 69/28-01-2021) ζητώντας να υπάρξει πρόβλεψη θέσεων Π.Ε Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση Κοινοτική Υγεία στις προκηρύξεις.

Παρόλα αυτά , το Υπουργείο Υγείας αγνόησε το εύλογο αίτημα του Π.Σ.Ε.Υ. και προκήρυξε στις 19/03/2021 (Αρ. Πρωτ.: Γ.Π. οικ. 17580) την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, συνολικά χιλίων εννιακοσίων τριάντα πέντε (1935) ατόμων, τα οποία θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) των ΔΥΠΕ, ως κατωτέρω:

Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Κλάδων/Ειδικοτήτων: Ιατρών Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής/Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Παθολογίας/Εσωτερικής Παθολογίας και Παιδιατρικής, εννιακοσίων σαράντα δύο (942) θέσεων

Β’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Κλάδων/Ειδικοτήτων: Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας, Διοικητικού – Οικονομικού και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) θέσεις Κλάδου: Επισκεπτών-τριών Υγείας, εννιακοσίων ενενήντα τριών (993) θέσεων.

Όπως γίνεται φανερό, αποκλείονται από  τη συμμετοχή τους στην προκήρυξη οι πτυχιούχοι του Π.Α.Δ.Α. και ειδικότερα του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση Κοινοτική Υγεία.

Αποκλείονται, με άλλα λόγια, σε περίοδο πρωτοφανούς κρίσης Δημόσιας Υγείας, οι νέοι επιστήμονες οι οποίοι απέκτησαν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στην Κοινοτική Υγεία, καθώς και όλοι όσοι αναβάθμισαν το πτυχίο τους εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις.

Επειδή, η ολιγωρία του Υπουργείου Υγείας να εντάξει στα οργανογράμματα των δημόσιων οργανισμών υγείας τις νέες ΠΕ ειδικότητες δε μπορεί να συνεχιστεί.

Επειδή, τα εύλογα και δίκαια αιτήματα των επιστημονικών συλλόγων και των συλλόγων εργαζομένων δε μπορεί να αγνοούνται επιδεικτικά.

Επειδή, η επαγγελματική αποκατάσταση των νέων πτυχιούχων και ειδικά των επαγγελματιών υγείας, συνιστά αναμφίβολα πολιτική ανάσχεσης του φαινομένου του brain drain και μειώνει τα ποσοστά ανεργίας των νέων επιστημόνων.

Επειδή, ο αποκλεισμός της συμμετοχής πτυχιούχων του ΠΑΔΑ και άλλων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων σε προκηρύξεις του Δημοσίου Συστήματος Υγείας και ειδικά της ΠΦΥ δε μπορεί να συνεχιστεί.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί προκειμένου να διασφαλίσει την ισότιμη συμμετοχή των νέων επιστημόνων, εν προκειμένω των  ΠΕ Κοινοτικής Υγείας, στους διαγωνισμούς για την πλήρωση θέσεων σε δημόσιους οργανισμούς υγείας ή σε προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς πόρους όπως η ανάπτυξη Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) ;
  2. Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί προκειμένου να αναθεωρηθούν τα υφιστάμενα οργανογράμματα των δημόσιων δομών Υγείας ώστε να υπάρξει πρόβλεψη για στελέχωση των σχετικών θέσεων όχι μόνο από τον κλάδο Τ.Ε. Επισκεπτών Υγείας αλλά και από τον κλάδο Π.Ε. Κοινοτικής Υγείας;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ξανθός Ανδρέας 

Αγαθοπούλου Ειρήνη

Αθανασίου Νάσος

Αναγνωστοπούλου Σία

Αυλωνίτης Αλέξανδρος- Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Γκιόλας Γιάννης

Δρίτσας Θοδωρής

Ηγουμενίδης Νίκος

Θραψανιώτης Μανόλης

Καρασαρλίδου Φρόσω

Κασιμάτη Νίνα

Καφαντάρη Χαρά

Λάππας Σπύρος

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χάρης

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κώστας

Μουζάλας Γιάννης

Μωραϊτης Θάνος

Νοτοπούλου Κατερίνα

Παπαδόπουλος Σάκης

Παπανάτσιου Κατερίνα

Πούλου Γιώτα

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σκουρολιάκος Πάνος

Τζούφη Μερόπη

            Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φάμελλος Σωκράτης

Φίλης Νίκος

Φωτίου Θεανώ

Χατζηγιαννάκης Μίλτος

Χρηστίδου Ραλλία 

Ψυχογιός Γιώργος

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Facebook
Twitter
LinkedIn