892 προσλήψεις σε ΕΟΔΥ και Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Προσλήψεις στις Κινητές Ομάδες Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προγραμματίζονται για το αμέσως επόμενο διάστημα.

Συνολικά θα απασχοληθούν 892 άτομα είτε με οκτάμηνες είτε με τρίμηνες συμβάσεις, που ενδέχεται να ανανεώνονται.

Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης-Επενδύσεων και Υγείας θα γίνουν επτακόσιες (700) προσλήψεις ΠΕ/TE νοσηλευτών για τη στελέχωση των ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού και εν ελλείψει αυτών ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων/Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΤΕ Επισκεπτριών/τών Υγείας ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ή ΔΕ Παρασκευαστών Χημικού/Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων.

Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού διενεργείται από τον ΕΟΔΥ ως φορέα υλοποίησης και ειδικότερα προσλαμβάνονται με απόλυτη σειρά χρονικής προτεραιότητας αίτησης.

Οι βασικές λειτουργίες του ΕΟΔΥ περιλαμβάνουν δραστηριότητες όπως η επιδημιολογική επιτήρηση, η εκτίμηση κινδύνου, η παροχή γνωμοδοτήσεων σε επιστημονικά θέματα, η ετοιμότητα και απόκριση, η παροχή αξιόπιστων και συγκρίσιμων επιδημιολογικών δεδομένων και στατιστικών στοιχείων στους αρμόδιους φορείς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, η εκπαίδευση και επιμόρφωση/ κατάρτιση στον τομέα της Δημόσιας Υγείας, η ενημέρωση του κοινού και των επαγγελματιών Υγείας σχετικά με τους κινδύνους σοβαρών υγειονομικών απειλών και η προώθηση δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε θέματα Δημόσιας Υγείας.

192 θέσεις στην Πολιτική Προστασία

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύτηκε ο τρόπος πρόσληψης καθώς και τα προσόντα των 192 ατόμων που θα προσληφθούν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας οκτώ (8) μηνών, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, για την ιχνηλάτηση και παρακολούθηση των διαδικασιών απομόνωσης και ελέγχου των ασθενών με Covid-19 και των στενών επαφών τους καθώς και τη συνδρομή στην αντιμετώπιση κάθε είδους σχετικής, υγειονομικής ή άλλης απειλής.

Το προσωπικό θα τοποθετηθεί και στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ) ως εξής:

α. Στο ΠΕΚΕΠΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με έδρα την Κομοτηνή δώδεκα (12) θέσεις.

β. Στο ΠΕΚΕΠΠ Αττικής με έδρα την Αθήνα τριάντα (30) θέσεις.

γ. Στο ΠΕΚΕΠΠ Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη δώδεκα (12) θέσεις.

δ. Στο ΠΕΚΕΠΠ Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα δώδεκα (12) θέσεις.

ε. Στο ΠΕΚΕΠΠ Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη δώδεκα (12) θέσεις.

στ. Στο ΠΕΚΕΠΠ Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα δώδεκα (12) θέσεις.

ζ. Στο ΠΕΚΕΠΠ Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα δώδεκα (12) θέσεις.

η. Στο ΠΕΚΕΠΠ Ιονίων Νήσων με έδρα τη Λευκάδα δώδεκα (12) θέσεις.

θ. Στο ΠΕΚΕΠΠ Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη τριάντα (30) θέσεις.

ι. Στο ΠΕΚΕΠΠ Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο δώδεκα (12) θέσεις.

ια. Στο ΠΕΚΕΠΠ Νοτίου Αιγαίου με έδρα τη Ρόδο δώδεκα (12) θέσεις.

ιβ. Στο ΠΕΚΕΠΠ Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη δώδεκα (12) θέσεις.

ιγ. Στο ΠΕΚΕΠΠ Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία δώδεκα (12) θέσεις.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

α. Να είναι Ελληνες πολίτες.

β. Να μην υπερβαίνουν το 40ό έτος της ηλικίας τους.

γ. Να κατέχουν τα, ανά κλάδο και ειδικότητα, υποχρεωτικά και πρόσθετα προσόντα των διατάξεων του Π.Δ. 50/2001 (Α’ 39).

δ. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

ε. Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ενοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ ή άλλου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου για λόγους πειθαρχίας ή λόγους υγείας.

στ. Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή για έγκλημα ανυποταξίας, λιποταξίας.

ζ. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.

η. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, έστω και επικουρική (πλήρη ή μερική).

Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την επιλογή τους είναι τα εξής:

α. Η κατοχή τίτλου σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

β. Το κριτήριο της εντοπιότητας.

γ. Η γνώση ξένων γλωσσών.

δ. Η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

ε. Η εν γένει προσωπικότητα των υποψηφίων μέσω διαδικασίας προσωπικής συνέντευξης και ψυχομετρικού ελέγχου.

Οι προσλαμβανόμενοι, με απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Ακαδημία και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα εκπαίδευσης χρονικής διάρκειας έως σαράντα (40) ημερών, το οποίο θα αφορά σε ζητήματα ιχνηλάτησης, παρακολούθησης των διαδικασιών απομόνωσης και ελέγχου των ασθενών κορονοϊού (Covid-19) και των στενών επαφών τους, καθώς και αντιμετώπισης κάθε είδους υγειονομικής και άλλης φύσεως κινδύνου και απειλών.

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το άρθρο στα κοινωνικά δίκτυα

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn