Αίτημα ΠΣΕΥ για σύσταση γραφείων Κοινωνικής Φροντίδας στα Κ.Υ της ΠΦ.Υ

Με αφορμή την τροποποίηση των Οργανισμών Λειτουργίας των Νοσοκομείων και την προγενέστερη υπ΄αριθμ. ΔΟΜ/Φ.20/οικ. 2280/12/7/2017 (ΑΔΑ:7ΗΕΧ465ΧΘΨ-ΠΕ0) υπενθύμιση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων των ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση και Λοιπών Υπηρεσιών του Δημοσίου, ο ΠΣΕΥ , σε συνέχεια των θεσμικών του παρεμβάσεων , με επιστολή του προς τις Διευθύνσεις όλων των Κέντρων Υγείας, αιτείται:

•Σύσταση Γραφείων Κοινωνικής Φροντίδας καθολικά στα Κέντρα Υγείας και χωρίς «επιλεκτικές» συμμορφώσεις από τις διοικήσεις των φορέων και υπαγωγή σε αυτά των Επισκεπτών/τριών Υγείας , κατά εφαρμογή της από ιδρύσεώς τους νομοθεσίας.
•Ιεραρχική εξέλιξη Επισκεπτών/τριών Υγείας και τοποθέτηση εξ αυτών σε θέση Προϊσταμένου στα Γραφεία Κοινωνικής Φροντίδας για τον συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία των εν λόγω τμημάτων, δεδομένου ότι βάσει νόμου ανήκουν σ αυτούς τους τομείς και η ιεραρχική εξέλιξη τους προβλέπεται πάραυτα από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.
•Η άμεση καθολική σύσταση των Γραφείων Κοινωνικής Φροντίδας στα Κέντρα Υγείας της χώρας που εντάσσονται στην ΠΦΥ, αφενός μεν αποτελεί μη επιλεκτική εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου σε αυτά, αφετέρου αποτελεί πράξη προς την κατεύθυνση της επιχειρούμενης από εσάς ολοκλήρωσης του προγράμματος αναβάθμισης της ΠΦΥ, με απώτερο στόχο την ποιοτική παροχή υπηρεσιών Πρόληψης, Αγωγής και Προαγωγής Υγείας προς τους πολίτες.

Επιπροσθέτως θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις οργανικές θέσεις των Τ.Ε. Επισκεπτών Υγείας οι τωρινοί πλέον απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση Κοινοτική Υγεία όπως έχει διαμορφωθεί με το ισχύον Ακαδημαϊκό πλαίσιο.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Facebook
Twitter
LinkedIn