Ν 4735/2020 :Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει- ας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημό- σιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθ- μη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδι- οίκησης και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ

 

 

 

Μοιραστείτε το άρθρο στα κοινωνικά δίκτυα

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Πρόσφατα άρθρα