Ν 4735/2020 :Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει- ας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημό- σιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθ- μη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδι- οίκησης και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ

 

 

 

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Facebook
Twitter
LinkedIn